Menu Đóng

Chiến lược IPO

  • Tư vấn mô hình sở hữu công ty theo hướng tối ưu hóa các kênh huy động vốn, phù hợp với chiến lược phát triển trung và dài hạn
  • Tư vấn Chuyển đổi cấu trúc sở hữu giữa các công ty trong Group để phù hợp với kênh huy động vốn
  • Tư vấn rà soát hồ sơ pháp lý các lần tăng vốn trong quá khứ
  • Tư vấn kiện toàn các điều kiện niêm yết và đại chúng
  • Tư vấn quản trị nội bộ Công ty đại chúng
  • Tư vấn Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, đăng ký giao dịch và niêm yết