Menu Đóng

Tái cấu trúc tài chính

  1. Phân tích và đánh giá hiện trạng tài chính của Doanh nghiệp
  2. Xây dựng Kế hoạch tái cấu trúc tài chính để phù hợp với các mục tiêu trung và dài hạn của Doanh nghiệp.
  3. Thiết lập các giải pháp để tối ưu về thời gian, thuế và chi phí trong quá trình tái cấu trúc
  4. Hỗ trợ triển khai trong quá trình tái cấu trúc
  5. Đánh giá quá trình tái cấu trúc và phương án chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch phù hợp với các yêu cầu thực tế